MĚSTSKÉ LESY

polička

Lesní prostředí se v posledních letech stává stále častěji místem relaxace, turistického vyžití a často i sebevzdělávání. V očích široké veřejnosti již les není viděn pouze jako „továrna na dřevo“, ale stále více jsou podporovány i jeho ostatní , tzv. mimoprodukční funkce. Město Polička se může pyšnit opravdu rozsáhlým lesním majetkem, který svou rozlohou sahá od Žďárských vrchů až k samotným zemským hranicím s Moravou. Členitý terén, rozmanitá druhová skladba porostů, udržovaná síť lesních cest, zajímavé kulturní a přírodní památky - to vše lze ve zdejších porostech najít.

 

Projekt „ Posílení rekreační funkce lesů a usměrnění turismu v lesích města Poličky“ , úspěšně realizovaný v říjnu loňského roku , ukazuje návštěvníkům lesa přírodně i kulturně hodnotná místa, seznamuje je s problematikou vlastního lesnického hospodaření a s funkcí lesa v krajině, účelně usměrňuje jejich pohyb a vede je i k ochraně přírodního bohatství.

 

V rámci projektu bylo zřízeno celkem 10 stanovišť, které byly rozděleny do dvou velkých turistických okruhů.

 

Turistický okruh „Poličsko“ spadá do katastrů obcí Borová, Pustá Rybná, Oldříš a Telecí. Zahrnuje celkem 5 stanovišť názorně vyznačených na jednotlivých informačních tabulích.

 

Stanoviště č. 1 : Vítáme Vás v našich lesích

Lokalizace : odbočení vlevo před železničním přejezdem ze silnice I. třídy č. 34 Borová – Hlinsko, směr Žižkov. Informační tabule je umístěna před rozsáhlým komplexem lesních porostů, oblast spadá do III. zóny CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o nejrozsáhlejší komplex lesních porostů ve správě města Poličky. Tabule podává informace o CHKO a městském majetku, doplňkem je letecký snímek oblasti, barevné fotografie a turistická mapka s vyznačenými stanovišti.

 

Stanoviště č.2   : Žižkov

Lokalizace : pokračování po lesní odvozní cestě ze stanoviště č.1. Jedná se o turisticky zajímavou křižovatku lesních cest ( směry Borová, Pustá Kamenice, Pustá Rybná ). Lokalita je nejvýše položenou oblastí celých městských lesů Polička. Informační tabule nabízí poučné informace o vlastním lesnickém hospodaření ( lesní školkařství, přirozené obnovy lesních porostů, imisní škody apod.), náplní jsou barevné fotografie a  turistická mapka. K odpočinku slouží i lavička.

Informacni system_v_mestskych_lesch_-_lokalita_Zizkov

 

Stanoviště č. 3 : Lesnický úsek Telecí

Lokalizace : z obce Telecí odbočka na cyklotrasu 4101 – lesní cesta směr Maděra. Stanoviště spadá do II. zóny CHKO Žďárské vrchy, leží v křižovatce lesních odvozních cest ve směrech Telecí, Březiny a Spělkov. Návštěvník lesa je seznámen s problematikou lesnického hospodaření v zájmovém území, zvýšená pozornost je věnována pěstování melioračních dřevin ( buk lesní, jedle bělokorá ). Zajímavostí je mapka původní dřevinné skladby porostů z roku 1804.

 

Stanoviště č. 4 : Kudy teče Svratka

Lokalizace : pokračování vlevo po lesní odvozní cestě ze stanoviště č.3 k údolí řeky Svratky. Přírodně hodnotná lokalita v údolí řeky Svratky. Tabule podává informace o řece Svratce, zajímavých přírodních památkách a památných stromech v okolí. Stanoviště je vybaveno lavičkou a směrovými šipkami.

Informacni system_v_mestskych_lesch_-_lokalita_u_reky_Svratky

 

Stanoviště č. 5 : Retenční nádrž Královec

Lokalizace : značená odbočka doprava ze silnice I. třídy č. 34 Polička – Borová, směr Královec. Tabule seznamuje návštěvníky s okolním lesním majetkem města Poličky a podává informace o samotné retenční nádrži. Pro odpočinek slouží lavička s výhledem na vodní plochu. Turistický okruh „Svojanovsko“ přivádí návštěvníky do přírodního parku Údolí Křetínky. Okruh zahrnuje celkem 5 stanovišť, jejichž poloha je opět názorně vyznačena na informačních tabulích.

Informacni system_v_mestskych_lesch_-_retenn_nadrz_Krlovec

 

Stanoviště č. 6 Introdukované dřeviny v lesním hospodářství

Lokalizace : značená odbočka vlevo ( Městské lesy Polička, lesnický úsek Svojanov ) v lesním porostu ze silnice III. třídy Rohozná – Radiměř. Lesnicky hodnotná lokalita s přirozenými obnovami smrkových porostů. Tabule je instalována u mohutného exempláře douglasky tisolisté. Návštěvník je podrobně seznámen s možnostmi výsadeb introdukovaných dřevin v lesním hospodářství , tabule je obohacena barevnými fotografiemi.

Informacni system_v_mestskych_lesch_-_lokalita_u_Radimre

 

Stanoviště č. 7 Listnaté dřeviny v lesním ekosystému

Lokalizace : z obce Rohozná odbočka na cyklotrasu 4104 – lesní cesta na hrad Svojanov. Informační tabule je osazena u skupiny vzrostlých stromů buku lesního. Jde o poslední pozůstatky původního jedlobukového lesa v dané lokalitě. Návštěvník získá informace o listnatých dřevinách a jejich významu v lesním ekosystému, o způsobech obnovy a výchovy lesních porostů v běžném lesnickém provozu. Textová část je doplněna vhodnými barevnými fotografiemi.

 

Stanoviště č. 8 Městské lesy Polička a přírodní park Údolí Křetínky

Lokalizace : značená odbočka „Boží muka“ z hradu Svojanov. V místě instalace tabule je křižovatka turistických tras ( Starý Svojanov, Rohozná, hrad Svojanov, Dolní Lhota ). Textová část tabule je věnována informacím o PP Údolí Křetínky, seznamuje i s okolními významnými krajinnými prvky a s obecnými informacemi o lesním majetku města  Poličky. Zajímavostí je i letecký snímek přírodního parku.

Informacni system_v_mestskych_lesch_-_hrad_Svojanov

 

Stanoviště č. 9 Hospodaření v lesích zvláštního určení

Lokalizace : značená odbočka „Přírodní lokalita Kaviny“ ze silnice II. třídy č. 365 Svojanov – Dolní Lhota. Ekologicky hodnotná a silně exponovaná lokalita v PP Údolí Křetínky . Tabule je osazena v údolí Kavinského potoka při turistické stezce k obci Kněževes. Zájemcům jsou podávány informace o praktickém hospodaření v lesích zvláštního určení, pozornost je věnována i místním přírodním památkám ( přírodní památka Kaviny, přírodní památka V Jezdinách ).

 

Stanoviště č. 10 Hradisko Kněževes

Lokalizace : značená odbočka ze stanoviště č.9 Turisté jsou přivedeni na místo hradiska Kněževes, jehož historie je úzce spjatá s hradem Svojanovem. Ze stanoviště je možné pokračovat i na další okolní zříceniny hradů ( Louka, Zubštejn, Pyšolec, Aueršperk ). Poloha zřícenin je vyznačena na mapce.

 

Celý projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích Programu rozvoje venkova ČR.


©2013 Město Polička