MĚSTSKÉ LESY

polička

O nás

 

Odbor lesního hospodářství města Poličky zahájil svou činnost v roce 1993 . V témže roce byl dle zákona č. 229/91 Sb. městu postupně navracen historický lesní majetek , který v současné době dosahuje výměry 2150 ha.

 

Lesní porosty města pokrývají rozsáhlé území, které spadá do katastrálních území 21 obcí  (Borová u Poličky , Hamry nad Křetínkou , Hlásnice , Jedlová u poličky , Kněževes , Lačnov u Korouhve , Lezník , Modřec , Oldříš u Poličky , Polička , Pomezí , Předměstí , Pustá Rybná , Radiměř,  Rohozná u Poličky , Sádek u Poličky , Starý Svojanov , Stašov , Střítež u Poličky , Svojanov , Študlov u Vítějevsi , Telecí , Vendolí).

 

graf

 

V dřevinné skladbě plošně i hmotově jednoznačně převažuje SM (77,61% plochy a 83,83% zásoby). Druhou nejvýznamnější dřevinou je pak BO, která zaujímá 7,85% plochy a 6,78% zásoby. Třetí nejvíce zastoupenou dřevinou je MD na 5,35% plochy a 5,30% zásoby. Ostatní dřeviny jsou výrazně minoritní, nedosahují ani hranice 2%.

 

Cílem obnovy lesa je vytvoření stabilního, kvalitního, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšeného lesa. Při obnově porostů se využívá převážně hospodářský způsob holosečný maloplošný, násečný, podrostní, a jejich kombinace. Velký důraz musí být kladen na práci s přirozenou obnovou. Podmínky pro přirozenou obnovu porostů je vhodné dlouhodobě připravovat a vytvářet.

 

Umělá obnova se uplatňuje všude tam, kde přirozenou obnovu nelze využít nebo tam, kde přirozená obnova nebyla úspěšná. Při umělé obnově lesa se používají počty sazenic v souladu s vyhláškou MZe č.139/2004 Sb. Cílem při obnově porostů je rovněž dosažení stanoveného minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ke zmíněnému cíli je vhodné přednostně využít přirozenou obnovu.

 

Certifikovaná dřevní hmota ( PEFC )

 

Již několik let městské lesy hospodaří v souladu s požadavky certifikačních kritérií definovaných v dokumentech "Českého systému certifikace lesů". Lesnická činnost je vedena v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření v lesích.

 

Organizační struktura

 

Lesní majetek je spravován na třech lesnických úsecích :

Lesnický úsek Borová – lesní Miloslav Novotný

Lesnický úsek Královec – lesní Zbyněk Oplištil

Lesnický úsek Svojanov – lesní Vladimír Linhart

 

Odbor lesního hospodářství sídlí v kanceláři OLH v Pomezí č.p. 351.

 

 


©2013 Město Polička